4 sản phẩm
MÁY QUANG PHỔ UV-VIS MỘT CHÙM TIA

Model: UV-2550

NSX: Labomed - Mỹ

KÍNH HIỂN VI SINH HỌC 3 MẮT

Model: LB - 284

NSX: Labomed - Mỹ

MÁY QUANG PHỔ UV-VIS 2 CHÙM TIA

Model: UVS-2800

NSX: Labomed - Mỹ

KÍNH HIỂN VI 2 MẮT

Model: LB-201

NSX: Labomed - Mỹ