SFE

5 sản phẩm
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 100L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2x25l

NSX: SFE - Pháp

 

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 50L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2x50l

NSX: SFE - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 10L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2x10l

NSX: SFE - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 25L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2x25l

NSX: SFE - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L

Model: SFEProd 

NSX: SFE - process - Pháp