SCHMIDT HAENSCH

11 sản phẩm
KHÚC XẠ KẾ CƠ BẢN

Model: ATR-C
NSX: Schmidt Haensch - Đức

KHÚC XẠ KẾ CHO PHÂN TÍCH ĐƯỜNG

Model: ATR-P Touch
NSX: Schmidt Haensch - Đức

KHÚC XẠ KẾ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, NHIỆT ĐỘ MẪU ĐẾN 80 oC

Model: ATR-B Touch
NSX: Schmidt Haensch - Đức

KHÚC XẠ KẾ ĐỘ CHÍNH XÁC CAO, NHIỆT ĐỘ MẪU ĐẾN 100 oC

Model: ATR-F Touch 
NSX: Schmidt Haensch - Đức

KHÚC XẠ KỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM

Model: VariRef Series
NSX: Schmidt Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ DÙNG CHO GIẢNG DẠY

Model: Visual Circle Polarimeter
NSX: Schmidt Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ CHO NGÀNH DƯỢC & HÓA CHẤT

Model: Unipol L Series
NSX: Schmidt Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ 5 BƯỚC SÓNG, ĐỘ CHÍNH XÁC CAO

Model: Polartronic H532
NSX: Schmidt Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ ĐO ĐỘ ĐƯỜNG, MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Model: Saccharomat Touch Series
NSX: Schmidt Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ TỰ ĐỘNG, MÀN HÌNH CẢM ỨNG

Model: Polatronic M Touch Series
NSX: Smidtch Haensch - Đức

PHÂN CỰC KẾ DÙNG CHO NGÀNH DƯỢC

Model: VariPol series
NSX: Smidtch Haensch - Đức