SFE-Process

5 sản phẩm
THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 100L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2X100L 400 BAR

NSX: SFE Process - Pháp

 

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT CO2 SIÊU TỚI HẠN 50L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2X50L 400 BAR

NSX: SFE Process - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 10L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2X10L 400 BAR

NSX: SFE Process - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 25L, ÁP SUẤT 400 BAR

Model: SFEProd 2x25L

NSX: SFE Process - Pháp

THIẾT BỊ CHIẾT XUẤT SỬ DỤNG CO2 SIÊU TỚI HẠN 400BAR, 5L

Model: SFEProd 2X5L 400 BAR

NSX: SFE Process - Pháp