INTERSCIENCE

21 sản phẩm
Máy đếm khuẩn lạc thủ công Scan 50

Model: Scan 50

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy cấy mẫu tự động easySpiral Dilute

Model: easySpiral Dilute

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro Milk

Model: easySpiral Pro Milk

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy cấy mẫu tự động easySpiral Pro

Model: EasySpiral Pro

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy cấy mẫu tự động easySpiral

Model: EasySpiral

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy phân phối môi trường FlexiPump Pro

Model: FlexiPump Pro

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy phân phối môi trường FlexiPump

Model: FlexiPump

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 WarmMix CC

Model: JumboMix 3500 WarmMix CC

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 W CC

Model: JumboMix 3500 W CC

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy dập mẫu vi sinh JumboMix 3500 P CC

Model: JumboMix 3500 P CC

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400SW

Model: BagMixer 400SW

Hãng sx: Interscience – Pháp

Máy dập mẫu vi sinh BagMixer 400S

Model: BagMixer 400S

Hãng sx: Interscience – Pháp