MAGRITEK

4 sản phẩm
HỆ THỐNG NMR ĐỂ BÀN CHO 13C

Model: Spinsolve Carbon
NSX: Magritek (New Zealand - Đức)

HỆ THỐNG NMR ĐỂ BÀN

Model: Spinsolve
NSX: Magritek (New Zealand - Đức)

MÁY GHI PHỔ NMR VÀ MRI

Model: Kea2
NSX: Magritek (New Zealand - Đức)

HỆ THỐNG NMR MỞ DI CHUYỂN ĐƯỢC

Model: NMR-MOUSE
NSX: Magritek (New Zealand - Đức)